Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/832
Title: Наступствы зацвярджэння дакументальнай пісьменнасці ў Вялікім княстве Літоўскім: стваральнікі дакументаў і архівы ў канцы XIV – першай трэці XVI ст.
Author: Груша, Аляксандр Іванавіч
Keywords: Дакументальная пiсьменнасць;Вялiкае княства Лiтоўскае
Issue Date: 2015
Publisher: Мінск : [б. в.]
Citation: Груша, А. I. Наступствы зацвярджэння дакументальнай пісьменнасці ў Вялікім княстве Літоўскім: стваральнікі дакументаў і архівы ў канцы XIV – першай трэці XVI ст. / А. I. Груша // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 8. – С. 33–43.
Abstract: З'яуленне i засваенне усялякай тэхналогii мае наступствы для грамадства. Яны могуць мець розны маштаб i глыбiню, але адназначна яны мяняюць склад грамадства i акаляючы свет, фармiруюць новыя вiды дзейнасцi i звычкi. Дакументальная пiсьменнасць - гэта таксама тэхналогiя. Памнажэнне вiдау i разнавiднасцяу прававой пiсьменнасцi, пераутварэнне пiсьмовых практык у сiстэматычныя, развiццё пiсьмовага справаводства адкрылi сферу прафесiйнай працы па вытворчасцi дакументау, выклiкалi да дзейнасцi спецыялiстау i уста новы, звязаныя з гэтай вытворчасцю. 3 'яуленне пiсьмовай дакументацыi прывяло да трансфармацыi формау, сродкау i спосабау захавання i перадачы iнфармацыi. Узнiклi архiвы пiсьмовай дакументацыi. Што уяулялi сабой спецыялiсты i установы, звязаныя з вытворчасцю дакументау у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм? Як можна класiфiкаваць архiвы i ix матэрыялы у ВКЛ? Якай была колькасць дакументау, якiя захоувалiся у гэтых архiвах, якiм быу узрост дадзеных дакументау, дзе i у якiх умовах яны захоувалiся?
ISSN: 1993-1999
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_2015№8_BGT.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.